ייעוץ כלכלי ומימוני

 • הערכות שווי לצורכי מיזוג ורכישה
 • הערכות שווי לעסקאות בין צדדים קשורים
 • בחינות נאותות לעסקאות
 • הערכות שווי לצרכי מס
 • מחירי העברה
 • בדיקות כדאיות ותכניות עסקיות

ייעוץ כלכלי לצורך דיווח כספי

 • הקצאת מחיר הרכישה (PPA)
 • בחינות מוניטין (Goodwill Impairment tests)
 • תשלום מבוסס מניות (ESOP, Warrants)
 • מכשירים פיננסים (נגזרים)
 • הערכת שווי תמורה מותנית
 • אקטואריה – (IAS19)

מימון פרויקטים

 • יעוץ למתמודדים ובניית מודלים פיננסים לצורך הגשת הצעה למכרזי תשתיות
 • בניית מודלים כלכליים/פיננסים
 • בקרה וסקירה של מודלים כלכליים/פיננסים
 • ייעוץ לגופים ממשלתיים בפרויקטי תשתית
 • בחינות התכנות פרויקטים וניתוח רווחיות
 • בחינה וניתוח של סיכונים פיננסים

חוות דעת מומחה

 • חוות דעת מומחה לבית משפט
 • חוות דעת מומחה בנושא הפחתת הון
 • חוות דעת מומחה בהליכים של שינוי מבנה עסקי ולצורכי מס
 • חוות דעת מומחה לצורך איזון משאבים